CERTYFIKATY

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA efektywnie, wiarygodnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju realizuje przejęte od przedsiębiorców, klientów firmy, obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wynikające z wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Celem środowiskowym spółki jest zmniejszenie uciążliwości odpadów opakowaniowych dla środowiska poprzez zwiększenie zbieranego selektywnie i przekazywanego do recyklingu strumienia odpadów opakowaniowych wraz z poprawą jego jakości.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego systemu zarządzania, stosowania norm prawnych, przyjętych pryncypiów działalności

 oraz wzmocnienia pozytywnego wpływu i ograniczania negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

W realizacji tego celów kierujemy się wartościami:

JAKOŚĆ

Najwyższa jakość świadczonych usług jest podstawowym priorytetem działalności Rekopolu. Utrzymania tego poziomu wymagamy od siebie zarówno w relacjach zewnętrznych ze wszystkimi kontrahentami jak i wewnętrznych z pracownikami.

Tworzymy przyjazne warunki pracy, zapewniamy stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju dla każdego pracownika.

Gwarantujemy, iż wszystkie umowy z dostawcami i klientami są podpisywane przy zachowaniu najwyższych standardów, zgodnie z przyjętym kodeksem etyki, naszą polityką i procedurami.

Jesteśmy otwarci na weryfikację naszej działalności przez strony trzecie, w tym przez naszych kontrahentów pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami i wpływu na środowisko.

BEZPIECZEŃSTWO

Realizacja przejętego obowiązku odzysku i recyklingu prowadzona jest tylko i wyłącznie poprzez współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, mającymi bezpośredni dostęp do odpadów opakowaniowych, w tym z gospodarstw domowych. Dywersyfikacja portfela dostawców jest elementem wzmacniającym poziom bezpieczeństwa świadczonej usługi.

WIEDZA

Zatrudniamy specjalistów gwarantujących naszym kontrahentom dostęp do wszelkich niezbędnych informacji z zakresu prawa dotyczącego gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jak i aktualności z rynku związanego z realizacją obowiązków odzysku

i recyklingu. Prowadzimy aktywne działania edukacyjne, promujemy odpowiedzialne postawy konsumenckie i dobre praktyki w budowaniu systemu zbiórki selektywnej.

Aktywnie uczestniczymy w budowie efektywnego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce opartego na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych w tym zakresie.