COMPANY

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000075682

NIP 525 21 92 088

Kapitał Zakładowy: 2 500 000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 2 500 000,00 PLN

ZARZĄD:

Jakub Tyczkowski – Prezes Zarządu

Rafał Mordalski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Michał Mikołajczyk – Prokurent

POLITYKA PRYWATNOŚCI